optoNCDT 1750LL

適用於亮面金屬的雷射感測器 - optoNCDT 1750LL

optoNCDT 1750 LL是用於閃亮金屬和結構化表面的特殊雷射感測器。橢圓形的雷射光點,有助於在亮面金屬表面或結構化物體上進行簡易而精確的量測。

 

產品特點

>測量範圍(mm):2|10|20|50
>最大線性度:2µm
>最大解析度::0.1µm
>量測速率可達2.5 kHz(可調)
>類比和數位輸出
>能對金屬表面進行精確測量
>橢圓形雷射點專用透鏡
>結構化表面的距離量測
>即時表面補償功能(RTSC);
  能針對量測物變化的表面進行即時補償
>整合式控制器
 

相關連結

Glossary:Measuring principle "Laser triagulation"

下載總覽

Catalog optoNCDT laser sensors (PDF, 3.79 MB)
Data sheet optoNCDT 1700LL
Assembly instructions optoNCDT 1700, 1700LL, 1700BL (PDF, 809 KB)
Manual optoNCDT 1700 (PDF, 1.09 MB)
Instruction Manual RS422 Extension terminal, EtherCAT (PDF, 2.17 MB)
ILD1700 Tool V3.4.3 (ZIP, 10.68 MB)
MEDAQLib Version 4.3.0.26814 (ZIP, 11.11 MB)
SensorFinder V2.6 (ZIP, 9.29 MB)
CAD file 3D-model sensor "ILD1700", STEP (ZIP, 1.98 MB)
CAD 3D Modell: Protection housing - Size S, STEP (ZIP, 496 KB)
Nano-Trend